Werken Bij Silverein Uitgezoomd Chantal Lacht

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op Zorggroep De Opbouw en haar bijbehorende zorgorganisaties, waaronder Silverein. Silverein hecht veel waarde aan jouw privacy. Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Lees hier de volledige privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we met jou in verband kunnen brengen. Je deelt persoonsgegevens met ons als je medewerker of cliënt bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt. Tijdens een bezoek aan onze website deel je soms persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

  • Wettelijke verplichting: Waar wet- en regelgeving ons verplicht tot het verwerken van persoonsgegevens doen wij dat conform de richtlijnen van de wet.
  • Sollicitanten: Wij bewaren jouw gegevens gedurende de selectieprocedure. Na deze procedure vernietigen wij jouw gegevens tenzij we jouw toestemming hebben ontvangen om je gegevens in portefeuille te houden.
  • Nieuwsbrief: Wanneer je je abonneert op een van onze nieuwsbrieven gebruiken wij jouw naam en emailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
  • Leveren van diensten: Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn voor een correcte levering van diensten.
  • Verbeteren dienstverlening: Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Gegevens verkopen wij nooit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze taak. Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij houden ons aan de huidige wet- en regelgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Silverein deelt in principe geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van een dienst. Op basis van een wettelijke grondslag kunnen we in sommige gevallen verplicht worden om persoonsgegevens te delen met derden; dit geldt bijvoorbeeld voor politie, justitie, toezichthouders en de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Silverein bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je deze persoonsgegevens hebt gegeven. Van deze bewaartermijn kan Silverein afwijken indien dit wettelijk verplicht is of voor specifieke juridische redenen. 

Beveiliging

Silverein neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende organisatorische- en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

We zorgen er daarom voor dat alleen medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat ze bij jouw persoonsgegevens kunnen - bijvoorbeeld bij een sollicitatie – dat ook kunnen inzien. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze geheimhoudingsverklaring is ook nog van toepassing als zij niet meer werkzaam zijn voor Silverein.

Verder registreert Stichting De Opbouw alle datalekken (en alle incidenten die zouden kunnen leiden tot een datalek) en handelen deze zorgvuldig af. Datalekken worden gemeld bij de toezichthouder en aan jou als dat van ons verlangd wordt. Als je het idee hebt dat jouw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligd en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via email: privacyAVG@silverein.nl. 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij persoonsgegevens van jouw verwerken, heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen kun je sturen naar privacyAVG@silverein.nl Uiteraard willen we er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door jou is gedaan, daarom zullen we hierover contact met jou opnemen of kunnen we je vragen of je in persoon wilt langskomen. Dit is ter bescherming van jouw privacy.

Mocht je niet over een computer beschikken of geen e-mail willen sturen, dan kun je ook een verzoek per post sturen. Vergeet in ieder geval niet jouw contactgegevens te vermelden. Een verzoek kun je sturen naar: Silverein, t.a.v. privacy officer, Postbus 152, 3760 AD Soest. Silverein zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand reageren op uw verzoek.

Vragen over privacy?

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Heb je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een e-mail sturen aan de privacy officer binnen Silverein via privacyAVG@silverein.nl. We beantwoorden jouw privacy vragen zo goed als mogelijk.

Mocht je toch niet tevreden zijn met onze reactie, dan kun je een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij onze onafhankelijke functionaris gegevensbescherming via fg@lumengroep.nl. De functionaris gegevensbescherming is ook bereikbaar via een beveiligde website.

Mocht je ondanks alle verstrekte informatie en mogelijkheden tot het stellen van vragen van mening zijn dat Silverein jouw privacyrechten heeft geschonden? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl